มีความสุขทุกวันกับ CAT Privilege ยิ่งใช้มาก ยิ่งได้มาก

เงื่อนไข CAT Privilege

  • ลูกค้าบุคคลที่ใช้บริการ C internet และ my ซึ่งไม่รวมลูกค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขนาดใหญ่, นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs
  • Point คำนวณจากการชำระค่าบริการทุก 25 บาทจะเท่ากับ 1 Point โดยจะคำนวณจากการชำระค่าสินค้าและบริการดังนี้
    • ลูกค้า C internet และ my postpaid ได้รับ Point เมื่อชำระยอดค่าบริการเต็มจำนวน ตามกำหนดภายใน 3 วันทำการ
    • ลูกค้า my prepaid ได้รับ Point จากยอดค่าใช้บริการในแต่ละเดือน โดยจะได้รับ Point ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  • Point มีอายุ 2 ปี โดยจะหมดอายุพร้อมกัน วันที่ 31 ธ.ค.2565