สมัครบริการ
 • ผู้ใช้บริการที่สมัครโปรโมชั่น "C internet Plus C nema" ของบริการ C internet จะได้รับ
 • สิทธิยืมกล่อง C nema มูลค่า 3,800 บาท (ยังไม่รวม VAT) จำนวน 1 กล่องต่อหมายเลข CAT ID จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) โดยไม่มีค่าใช้บริการเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการรับชมช่องรายการและ/หรือช่องรายการโทรทัศน์และอื่นๆ ตาม Package ที่กำหนดไว้ (ดูหนังฟรี 100 เรื่อง + Free TV) ผ่านกล่อง C nema และ Mobile application C nema จากบริษัท จนกว่าจะยกเลิกการใช้บริการ C internet
 • ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าใช้บริการ C nema 2,000 บาท (ยังไม่รวม VAT)
 • โปรโมชั่นนี้ สำหรับผู้สมัครใช้บริการ C internet โดยลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้บริการ C internet ในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ราคาเริ่มตั้งแต่ 790 บาท/เดือน/วงจร ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ยืมกล่อง C nema ใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 63 หรือจนกว่ากล่อง C nema จะหมด หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
 • ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการ C internet อย่างน้อย 12 รอบบิล ติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่สมัครโปรโมชั่นนี้ หากผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้ หรือยกเลิกบริการก่อนกำหนดระยะเวลา หรือเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ หรือไม่ประสงค์จะใช้บริการกล่อง C nema ต่อไปภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ผู้ใช้บริการจะต้องนำกล่อง C nema มาคืนให้กับบริษัท ทันทีนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว หากผู้ใช้บริการไม่นำกล่อง C nema มาคืน หรืออุปกรณ์มีความชำรุดเสียหาย ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการกล่อง C nema มูลค่า 3,800 บาทต่อกล่อง (ยังไม่รวม VAT) แก่บริษัท ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น
 • หากผู้ใช้บริการยกเลิกใช้บริการ C internet ก่อนครบ 12 รอบบิล บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าใช้บริการ C nema ที่ได้รับการยกเว้นในอัตรา 2,000 บาท (ยังไม่รวม VAT)
 • ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ 1 หมายเลข CAT ID ต่อ 1 สิทธิ และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 • บริการ C nema เป็นการให้บริการรับชม Movie On Demand และ TV Online ผ่าน Mobile Application หรือผ่านกล่อง C nema โดยเนื้อหา Content ในการรับชม Movie On Demand และ TV Online ผ่าน Mobile Application เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการเนื้อหา (Content Provider) โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Content ดังกล่าว ทั้งนี้การให้บริการเนื้อหา Content ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขบริการที่ผู้ให้บริการเนื้อหา (Content Provider) กำหนด
 • บริษัทจะจัดส่งกล่อง C nema ไปยังที่อยู่เดียวกับที่อยู่ในการติดตั้งบริการ C internet
 • ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงชำระค่าบริการสำหรับการรับชมรายการและ/หรือช่องรายการผ่านกล่อง C nema หากผู้ใช้บริการมีการสมัครใช้แพ็กเกจต่าง ๆ ที่สมัครใช้บริการเพิ่มเติม (หากมี)
 • รายการ หรือช่องรายการต่างๆ บนกล่อง C nema และ Mobile application C nema อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เป็นไปตามที่เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้ได้รับสิทธิเนื้อหารายการ หรือช่องรายการดังกล่าวกำหนด โดยบริษัท ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Content ดังกล่าว
 • เงื่อนไขการรับชมเนื้อหารายการ หรือช่องรายการใน Package อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า โดยเงื่อนไขบริการรับชมเนื้อหารายการและ/หรือช่องรายการอื่นใดเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามที่บริษัท กำหนด
 • บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิก หรือระงับการให้ยืมกล่อง C nema ได้ทันที หากตรวจพบว่ามีการนำกล่อง C nema ที่ยืมไปใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือมีการเคลื่อนย้าย ดัดแปลง แก้ไข หรือนำอุปกรณ์อื่นมาเชื่อมต่อ หรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือให้บริการต่อ หรือผู้ใช้บริการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ข้อหนึ่งข้อใด บริษัท มีสิทธิแจ้งงระงับ หรือยกเลิกการให้บริการทันที
 • ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่ากล่อง C nema ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องให้กับบุคคลอื่นได้
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 • สิทธิมีจำนวนจำกัด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิให้ตามลำดับของผู้ที่สมัครโปรโมชั่น จนกว่ากล่อง C nema จะหมดเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

CONTACT US

National Telecom Public Company Limited 99 Chaengwatthana Rd. Lak Si, Bangkok 10210

Contact Center : 1888

Email: 1888@ntplc.co.th

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Sign Up to our Newsletter to get the latest news.

©Copyright 2020 CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED | All Rights Reserved.

TOP