• สำหรับลูกค้ารายใหม่/ลูกค้ารายเดิมวงจรใหม่/ลูกค้ารายเดิมที่ต่อสัญญาบริการ C internet ในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล จะได้รับสิทธิ์ยืมกล่อง C nema โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มซึ่งจะต้องสมัคร ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 • บริการ C nema เป็นการให้บริการรับชม TV Online, Movie On Demand และ Content ต่างๆ ผ่าน จอ TV ด้วยกล่อง C nema, Mobile Application และ Website ในลักษณะ Over-The-Top (OTT) โดยเนื้อหา Content เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการ Content บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Content ดังกล่าว ทั้งนี้การให้บริการ Content จะเป็นไปตามเงื่อนไขบริการที่ผู้ให้บริการ Content กำหนด
 • อุปกรณ์กล่อง C nema ประกอบด้วย 1. C nema Box 2. Power Adapter 3. HDMI 4. LAN 5. Remote + Battery 6. User Manual
 • ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการ C internet ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาคำขอใช้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ หากผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไข หรือยกเลิกบริการก่อนกำหนดระยะเวลา หรือไม่ประสงค์จะใช้บริการกล่อง C nema ต่อไป ผู้ใช้บริการจะต้องนำกล่อง C nema มาคืนให้กับบริษัท ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว หากผู้ใช้บริการไม่นำกล่อง C nema มาคืน หรืออุปกรณ์มีความชำรุดเสียหาย ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการกล่อง C nema มูลค่า 3,800 บาทต่อกล่อง (ยังไม่รวม VAT) แก่บริษัท ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น
 • บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบอกเลิก/ระงับสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับทันที หากมีการนำอุปกรณ์ที่ยืมไปใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงบริษัทฯ หรือมีการเคลื่อนย้าย ดัดแปลง แก้ไข หรือนำอุปกรณ์อื่นมาเชื่อมต่อ หรือมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการและเงื่อนไขสิทธิพิเศษโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการยกเลิกใช้บริการ C internet ผู้ใช้บริการต้องนำอุปกรณ์กล่อง C nema ส่งคืนบริษัทฯ ในสภาพสมบูรณ์ ทั้งนี้หากอุปกรณ์กล่อง C nema ที่ยืมไปสูญหาย หรือมีความชำรุดเสียหาย อันเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือเกิดจากความประมาทของผู้ใช้บริการ
 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิ์ให้ตามลำดับของผู้ที่สมัครใช้บริการหรือจนกว่ากล่อง C nema จะหมดเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ์ 1 หมายเลข CAT ID ของวงจร C Internet ต่อ 1 สิทธิ์ และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด ได้
 • หากผู้ใช้บริการยกเลิกใช้บริการ C internet ก่อนครบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาคำขอใช้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าใช้บริการ C nema ที่ได้รับการยกเว้นในอัตรา 2,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • บริษัทจะจัดส่งกล่อง C nema ไปยังที่อยู่เดียวกับที่อยู่ในการติดตั้งบริการ C internet
 • รายการ หรือช่องรายการต่างๆ บนกล่อง C nema และ Mobile application C nema บน Smart Phone หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับได้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เป็นไปตามที่เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้ได้รับสิทธิ์เนื้อหารายการ หรือช่องรายการดังกล่าวกำหนด โดยบริษัท ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Content ดังกล่าว
 • ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่ากล่อง C nema ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องให้กับบุคคลอื่นได้
 • เงื่อนไขการรับชมเนื้อหารายการ หรือช่องรายการใน Package อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า โดยเงื่อนไขบริการรับชมเนื้อหารายการและ/หรือช่องรายการอื่นใดเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามที่บริษัท กำหนด
 • บริษัทมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิก หรือระงับการให้ยืมกล่อง C nema ได้ทันที หากตรวจพบว่ามีการนำกล่อง C nema ที่ยืมไปใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือมีการเคลื่อนย้าย ดัดแปลง แก้ไข หรือนำอุปกรณ์อื่นมาเชื่อมต่อ หรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือให้บริการต่อ หรือผู้ใช้บริการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ข้อหนึ่งข้อใด บริษัท มีสิทธิ์แจ้งระงับ หรือยกเลิกการให้บริการทันที
 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ยืมกล่อง C nema อยู่แล้ว ไม่สามารถเข้ารับสิทธิ์นี้ได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักเกณฑ์/เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ของลูกค้าบริการ C Internet โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

CONTACT US

National Telecom Public Company Limited 99 Chaengwatthana Rd. Lak Si, Bangkok 10210

Contact Center : 1888

Email: 1888@ntplc.co.th

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Sign Up to our Newsletter to get the latest news.

©Copyright 2020 CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED | All Rights Reserved.

TOP