• เริ่มนับระยะเวลาสัญญาใหม่และต้องใช้บริการอย่างน้อย 1 ปี (รับส่วนลด 50% ระยะเวลา 12 รอบบิล)
  • ต้องแสดงหลักฐานการเช้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/ใบเสนอราคา ในปัจจุบันของ ISP รายอื่นประกอบการสมัครใช้บริการ
  • หากยกเลิกก่อนกำหนดจะต้องชำระค่าติดตั้งและลงทะเบียนตามสัดส่วนการใช้บริการ
  • สงวนสิทธิ์ในการ up speed ภายในระยะเวลาตามสัญญาใหม่
  • “โปรย้ายค่าย” ใช้ได้กับโปรโมชั่นหลักของบริการ C internet เท่านั้น (ไม่สามารถนำไปใช้กับโปรโมชั่นย่อยเฉพาะพื้นที่ได้)
  • โปรโมชั่นหลักที่นำส่วนลด “โปรย้ายค่าย” ไปใช้ได้ คือ “เน็ตเต็ม Max” หรือ “Work All Day Play All Night”, Smart Choice, C Play และ Super Speed Plus เฉพาะ Package : Home เท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

CONTACT US

National Telecom Public Company Limited 99 Chaengwatthana Rd. Lak Si, Bangkok 10210

Contact Center : 1888

Email: 1888@ntplc.co.th

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Sign Up to our Newsletter to get the latest news.

©Copyright 2020 CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED | All Rights Reserved.

TOP