• โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าย้ายค่าย ต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่ย้ายค่ายมาจาก ISP รายอื่น สถานติดตั้งต้องเป็นที่เดียวกันกับที่ใช้บริการของผู้ให้บริการรายอื่นอยู่ และแสดงหลักฐานการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/ใบเสนอราคา ประกอบการสมัครใช้บริการ สามารถสมัครใช้บริการในช่วงระยะเวลาของโปรโมชั่นเท่านั้น (วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563)
  • เริ่มนับระยะเวลาสัญญาใหม่และต้องใช้บริการอย่างน้อย 1 ปี หากยกเลิกก่อนกำหนดจะต้องชำระค่าติดตั้งและลงทะเบียนตามสัดส่วนการใช้บริการ
  • ไม่สามารถนำไปใช้กับพื้นที่ที่มีโปรโมชั่นเฉพาะพื้นที่อยู่แล้ว หรือโครงการที่ดำเนินการโดย Partner และมีส่วนแบ่งรายได้
  • เงื่อนไขอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหลักของบริการ C internet
  • *เฉพาะพื้นที่ที่รองรับความเร็วนี้เท่านั้น
  • ** เฉพาะพื้นที่ที่รองรับความเร็วนี้ และรองรับระดับความเร็วเฉพาะใช้งานผ่านสาย LAN เท่านั้น

CONTACT US

National Telecom Public Company Limited 99 Chaengwatthana Rd. Lak Si, Bangkok 10210

Contact Center : 1888

Email: 1888@ntplc.co.th

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Sign Up to our Newsletter to get the latest news.

©Copyright 2020 CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED | All Rights Reserved.

TOP