1. รายการส่งเสริมการขายโปรโมชั่น “NT CXMax Net” สำหรับผู้ใช้บริการกลุ่มองค์กร ธุรกิจ หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 ระยะเวลาสัญญา 12 รอบบิล
  2. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
  3. รูปแบบใบแจ้งค่าใช้บริการ ใช้รูปแบบ “ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง” ขึ้นอยู่กับบริการเสริมที่เลือกใช้งานเพิ่มเติม กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดการใช้บริการในรอบบิลนั้นเป็นรอบบิลแรก โดยสิทธิ์การใช้งานและค่าใช้บริการคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate) ยกเว้น บริการเสริม Antivirus จะคิดเต็มจำนวนต่อเนื่องจนครบ 12 รอบบิล
  4. ยกเว้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 บาท ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็กเกจ มูลค่า 1,000 บาท ค่าติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเดินสายภายใน 1 ชุด (Drop Optic ไม่เกิน 500 เมตร และ สายภายในไม่เกิน 20 เมตร, LAN 1 เมตร) มูลค่า 5,770 บาท (เฉพาะพื้นที่ที่พร้อมให้บริการ)
  5. ผู้ใช้บริการที่สมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ NT หากอุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหายหรือไม่อยู่ในสภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องชดใช้ค่าเสียหายอุปกรณ์ ตามอัตราที่ NT กำหนด
  6. ระดับความเร็วที่ให้บริการเป็นระดับความเร็วสูงสุดที่คู่สายของ NT ในตำแหน่งที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการรองรับในการ Download หรือ Upload ได้ ซึ่งอาจไม่ใช่ความเร็วสูงสุดในช่วงราคารายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
  7. กรณีระดับความเร็ว 1000 Mbps ให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่ NT มีโครงข่ายพร้อมให้บริการรองรับในระดับความเร็วดังกล่าวและรับรองระดับความเร็วเฉพาะใช้ผ่านสาย LAN เท่านั้น
  8. ผู้ใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนระดับความเร็วเพิ่มขึ้นได้ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ โดยระดับความเร็วสูงสุดที่จะให้บริการได้ขึ้นกับศักยภาพของคู่สายของ NT
  9. ผู้ใช้บริการที่ต้องการเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย หากรายการส่งเสริมการขายใหม่มีราคาต่ำกว่า และรายการส่งเสริมการขายเดิมไม่ครบสัญญา จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนครั้งละ 1,000 บาท
  10. NT ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

CONTACT US

National Telecom Public Company Limited 99 Chaengwatthana Rd. Lak Si, Bangkok 10210

Contact Center : 1888

Email: 1888@ntplc.co.th

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Sign Up to our Newsletter to get the latest news.

©Copyright 2020 CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED | All Rights Reserved.

TOP