1. รายการส่งเสริมการขายนี้สาหรับลูกค้ากลุ่มองค์กร ธุรกิจ หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา
  2. อัตราค่าบริการดงักล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)
  3. รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลาสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 ระยะเวลาสัญญา 12 รอบบิล
  4. รูปแบบใบแจ้งค่าใช้บริการ ใช้รูปแบบ “ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง”
  5. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ตรงรอบบิล จะคิดการใช้บริการในรอบบิลนั้นเป็นรอบ บิลแรก โดยสิทธิ์การใช้งานและค่าใช้บริการคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate) ยกเว้น บริการเสริม Antivirus จะคิดเต็มจำนวนต่อเนื่องจนครบ 12 รอบบิล
  6. ลูกค้าที่สมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ NT หากอุปกรณ์ชำรุด หรือสูญหายหรือไม่อยู่ในสภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องชดใช้ค่าเสียหายอุปกรณ์ ตามอัตราที่ NT กำหนด
  7. กรณีอุปกรณ์ตามข้อ 6 มีปัญหาใช้งานมิได้ อันเกิดจากตัวอุปกรณ์เอง หรือมิใช่ความผิดพลาดอันเกิดจากความ ประมาท หรือการใช้งานผิดประเภทของลูกค้า ในกรณีนี้ NT จะดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวสำรองให้ตามที่ NT มีอุปกรณ์สำรองอยู่ แต่หากกรณีเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์อันเกิดจากความประมาท หรือการใช้งานผิด ประเภทของลูกค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายดังกล่าวให้ NT
  8. ระดับความเร็วที่ให้บริการเป็นระดับความเร็วสูงสุดที่คู่สายของNTในตาแหน่งที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการรองรับใน การ Download หรือ Upload ได้ ซึ่งอาจไม่ใช่ความเร็วสูงสุดในช่วงราคารายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
  9. ความเร็วที่ลูกค้าขอใช้บริการนั้นจะหมายถึง ความเร็วสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อใช้บริการ และความเร็วดังกล่าว อาจแปรผันตามปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น สื่อสัญญาณที่ใช้ท่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ รวมถึงความคับคั่งของ ลูกค้าที่ใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว
  10. ระดับความเร็วสูงสุดที่เสนอ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ติดตั้งตรวจสอบการรองรับของอุปกรณ์และโครงข่ายเพื่อเตรียมความ พร้อมการให้บริการในพื้นที่นั้นๆ
  11. กรณีระดับความเร็ว 1000 Mbps ให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่ NT มีโครงข่ายพร้อมให้บริการรองรับในระดับความเร็ว ดังกล่าวและรับรองระดับความเร็วเฉพาะใช้ผ่านสาย LAN เท่านั้น
  12. ผู้ใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนระดับความเร็วเพิ่มขึ้นได้ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ โดยระดับความเร็วสูงสุดที่ จะให้บริการได้ขึ้นกับศักยภาพของคู่สายของ NT
  13. เมื่อครบระยะสัญญาใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย ผู้ใช้บริการจะได้รับความเร็วในการใช้บริการ ที่ระดับ ความเร็วในรอบบิลสุดท้าย ด้วยอัตราค่าบริการรายเดือนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรืออัตราพิเศษตามที่ NT กาหนดในช่วงเวลานั้น
  14. กรณีใช้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว และใช้บริการยังไม่ครบกำหนดตามระยะสัญญาของรายการส่งเสริม การขายนั้นๆ สามารถสมัครใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้เฉพาะระยะสัญญาเดิมเหลือน้อยกว่า 12 รอบบิล ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่ต้องการเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย หากรายการส่งเสริมการขายใหม่มีราคาต่ำกว่า และรายการ ส่งเสริมการขายเดิมไม่ครบสัญญา จะต้องชาระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนครั้งละ 1,000 บาท
  15. ในช่วงระยะสัญญาใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการปรับเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายและ/หรือปรับระดับ ความเร็วลงโดยมิได้มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของระบบบริการของ NT และทาให้ค่าบริการรายเดือนลดลง ผู้ใช้บริการต้องชาระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนแพ็กเกจครั้งละ 1,000 บาท
  16. ในกรณี Fixed IP ท่ีผู้ใช้บริการได้รับจาก NT แล้วมีปัญหาจากการใช้งานเนื่องด้วย IP Black List นั้น ผู้ใช้บริการต้องดาเนินการแก้ไข IP Black List ด้วยตนเอง หรือให้ NT ดาเนินการให้โดยมีค่าดำเนินการใน การแก้ปัญหาดังกล่าวตามที่ผู้ควบคุมการใช้ IP เรียกเก็บแป
  17. การยกเลิกสัญญาการใช้บริการก่อนระยะสัญญาที่ต้องชาระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
   ได้แก่
   17.1 ผู้ใช้บริการยกเลิกบริการโดยไม่ได้มีความบกพร่องของการให้บริการจาก NT ในระยะเวลา 15 วัน ก่อน
   วันที่แจ้งขอยกเลิก
   17.2 ผู้ใช้บริการถูกระงับอันเนื่องมาจากการค้างชาระค่าใช้บริการ โดยไม่ได้มาดาเนินการต่อสัญญาการใช้
   บริการตามระยะเวลาที่ NT กำหนด
  18. กรณียกเลิกใช้บริการก่อนระยะสัญญารายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดตามข้อ 17 ผู้ใช้บริการจะต้อง
   18.1 ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็กเกจ โดยคำนวณจากอัตราส่วนลด
   18.2 บริการ FTTx : ชำระค่าติดตั้งพร้อมค่าเดินสายภายใน โดยคำนวณจากอัตราส่วนลด

   18.3 กรณียืมอุปกรณ์ใช้งาน ได้แก่ ONU, Broadband Router, Access Point และ/หรือ C nema box นำมาคืนในสภาพสมบูรณ์ตามสภาพ ณ สานักงานบริการลูกค้า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) เท่านั้น ในกรณีที่อุปกรณ์ชารุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหายตามอัตราที่ NT กำหนด
   18.4 ชาระค่าเสียหายอุปกรณ์ ONU 2,000 บาท อุปกรณ์ Wi-Fi Router 1,500 บาท/ชุด อุปกรณ์ iptv / C nema 2,000 บาท/กล่อง และ/หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานตามราคาท่ีกาหนดกรณียืมอุปกรณ์ใช้งาน และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ ชำรุด/สูญหาย
 • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย บริการเสริมที่ ผู้ใช้บริการได้รับจะสิ้นสุดลง
  19.1 สมัครใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 สาหรับการเปิดเบอร์ใหม่ แบบเติมเงิน (New Prepaid)
 • NT ขอสงวนสิทธิ์
  20.1 ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ชาระค่าบริการฯ และค่าธรรมเนียม อื่น (ถ้ามี) ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบแจ้งค่าใช้บริการ
  20.2 ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ละเมิด หรือมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเป็นการ ละเมิดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  20.3 ระงับปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการใช้บริการในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูล มากผิดปกติ (ปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้งานของลูกค้าทั่วไปในรายการ ส่งเสริมการขายเดียวกัน) หรือมีการใช้งานผิดประเภทกับรายการส่งเสริมการขายท่ีเลือกใช้อยู่ใน ปัจจุบัน
  20.4 เรียกเก็บค่าบริการตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายน้ี และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีผู้ใช้บริการนา อุปกรณ์ปลายทางในรุ่นหรือยี่ห้อที่ NT มิได้แนะนำมาใช้แล้วไม่สามารถใช้บริการหรือมีเหตุขัดข้องใดๆ เกิดขึ้น
 • เงื่อนไขบริการ Cloud PBX
  21.1 ลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มเลขหมายหลักเพิ่มเติมได้ ในอัตราหมายเลขละ 100 บาท/เดือน/หมายเลข
  21.2 ลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มเลขหมายภายในเพิ่มเติมได้ ในอัตราหมายเลขละ 100 บาท/เดือน/หมายเลข
  21.3 ลูกค้าสามารถซื้อเพิ่ม SIM my postpaid ได้ในอัตราขั้นต่า 100 บาท/เดือน/หมายเลข
  21.4 ในกรณีลูกค้ายกเลิกบริการ Internet จะยกเลิกบริการ Cloud PBX ไปด้วย หรือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตกลง กันของลูกค้าและผู้ใช้บริการ
  21.5 เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดการใช้บริการ Cloud PBX
 • เงื่อนไขบริการ NT WiFi
  สิทธิพิเศษและรายละเอียดเงื่อนไข แพ็กเกจ SME WiFi
  22.1 ยกเว้นค่าติดตั้งอุปกรณ์ SME WiFi 1-2 ชุด มูลค่า 1,500 บาท / 1 เลขหมายวงจร
  22.2 ระยะสัญญาใช้บริการ 12 รอบบิล
  22.3 รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ SME WiFi ด้วย Access Point ระดับ High-performance Grade
  22.4 มีระบบลงทะเบียนใช้งาน (Web portal) แบบมาตรฐาน และเก็บ Log การใช้งานตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
  พ.ศ. 2560
  22.5 หากผู้ใช้บริการ ต้องการปรับเปลี่ยนหน้า Web portal บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จะคิดค่าบริการใน
  การปรับเปลี่ยนครั้งละ 1,000 บาท
  22.6 รองรับผู้ใช้งานพร้อมกันได้ 30 Users รองรับการลงทะเบียนใช้งานได้ 50 Users/ชุด/เดือน สะสมไม่เกิน
  200 Users/ชุด/เดือน หากต้องการเพิ่มจานวน User ที่สามารถลงทะเบียนได้ในแต่ละเดือน จะคิด
  ค่าบริการเป็นชุด ชุดละ 30 User ในราคา 100 บาท/เดือน
  22.7 หากอุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหายหรือไม่อยู่ในสภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหาย
  อุปกรณ์ SME WiFi และ POE Injector มูลค่า 8,000 บาท/ชุด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 22.8 กรณียกเลิกก่อนระยะสัญญา
  22.8.1 ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าติดตั้งอุปกรณ์ SME WiFi 1-2 ชุด มูลค่า 1,500 บาท / 1 เลขหมายวงจร SME WiFi ตามที่ได้รับการยกเว้น
  22.8.1 ผู้ใช้บริการนาอุปกรณ์ SME WiFi ที่ยืมไปใช้งานทั้งหมด มาคืนในสภาพสมบูรณ์ ในกรณีที่อุปกรณ์ ชารุดหรือเสียหาย ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหายตามอัตราที่กาหนด
  22.9 ข้อสงวนสิทธิ์
  22.9.1 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ เลือกใช้แพ็กเกจ SME WiFi ในภายหลัง บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จะ
  ติดตั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ผู้ใช้บริการ โดย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ
  ขอสงวนสิทธิ์ เก็บอุปกรณ์ชุดเดิมกลับคืน
  22.9.2 การติดตั้งให้บริการ จะใช้มาตรฐานการติดตั้งของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ หากมีการ
  ติดตั้งในลักษณะพิเศษ เช่น การกรีดฝ้า เดินสายบนฝ้า ร้อยท่อ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าติดตั้งเพิ่มตามลักษณะงานนั้น
 • เงื่อนไขบริการ Antivirus :
  กรณีการขอใช้บริการเสริมAntivirusจะคิดค่าบริการจนครบ12รอบบิลโดยอายุการใช้งานไลเซนส์ มีระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผู้ใช้บริการได้รับอีเมล activate แจ้งว่าอายุไลเซนส์เริ่มนับแล้ว หากผู้ใช้บริการ ยกเลิกบริการหรือเปลี่ยนไปใช้แพ็กเกจอื่นใดที่ไม่ใช้บริการเสริม Antivirus ต่อเนื่องจนครบ 12 รอบบิล ต้องชาระ ค่าปรับเป็นเงิน 3,600 บาท (5 Licenses) ทั้งนี้การใช้บริการ Antivirus ยังคงใช้งานได้ต่อเนื่องจนครบระยะเวลาของ ไลเซนส์
 • เงื่อนไขบริการ iptv / C nema
  24.1 iptv แบบ Set Top Box แพ็กเกจหลัก “Choice” ช่อง TV 80 ช่อง ดู TV ย้อนหลังได้ 72 ชั่วโมงและรับ สิทธิ์พิเศษ “Choice Super Plus” ฟรี 30 วัน
  24.2 C nema แบบ Set Top Box รับชมช่องฟรี TV 33 ช่อง + DLTV 15 ช่อง ชมฟรีภาพยนตร์ 100 เรื่อง และ รับสิทธิ์ชมหนังซี่รีย์เกาหลีใน VIU แบบ Premium ฟรี 30 วัน
  24.3 เป็นการให้ยืม iptv หรือ C nema แบบ Set Top Box ใช้งาน จานวน 1 กล่อง
  24.4 จานวน 1 Account สามารถใช้งานได้ 3 Devices (รวมที่ใช้ใน Set Top Box ด้วย) โดยรองรับอุปกรณ์ใน การรับชมผ่าน STB, Mobile Application บน Smart Phone, Web Browser

 

TOP