1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ ทั้งเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล ลูกค้ากลุ่ม SME กลุ่ม Business และกลุ่ม Government ที่มีความจำเป็นใช้บริการ FTTx พร้อมบริการ 1 Fixed IP
 2. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 3. ราคาเหมาจ่ายนี้รวมค่าบำรุงรักษารายเดือนหรือค่าเช่าแล้ว แต่ไม่รวมค่าใช้บริการ IP Phone และ/หรือ Mobile และ/หรือ Cloudbox และ/หรือ อุปกรณ์ Mesh WiFi Router ในส่วนที่เกินสิทธิพิเศษจากรายการ ส่งเสริมการขาย
 4. รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลาสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึง 14 มีนาคม 2567 ระยะเวลา สัญญาขั้นต่ำ 12 รอบบิล ตามแพ็กเกจที่เลือกสมัครใช้
 5. รูปแบบใบแจ้งค่าใช้บริการ เป็นรูปแบบใบแจ้งค่าใช้บริการแบบ “ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง”7
 6. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดการใช้บริการในรอบบิลนั้นเป็น รอบบิลแรก โดยสิทธิ์การใช้งานและค่าใช้บริการคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
 7. ลูกค้าที่สมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ NT หากอุปกรณ์ ชำรุดหรือสูญหายหรือไม่อยู่ในสภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องชดใช้ค่าเสียหายอุปกรณ์ ตามอัตราที่ NT กำหนด
 8. กรณีอุปกรณ์ตามข้อ 7) มีปัญหาใช้งานมิได้ อันเกิดจากตัวอุปกรณ์เอง หรือมิใช่ความผิดพลาดอันเกิดจาก ความประมาท หรือการใช้งานผิดประเภทของลูกค้า ในกรณีนี้ NT จะดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว สำรองให้ตามที่ NT มีอุปกรณ์สำรองอยู่ แต่หากกรณีเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์อันเกิดจากความประมาท หรือการใช้งานผิดประเภทของลูกค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายดังกล่าวให้ NT
 9. ระดับความเร็วที่ให้บริการเป็นระดับความเร็วสูงสุดที่คู่สายของ NT ในตำแหน่งที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการ รองรับในการ Download หรือ Upload ได้ ซึ่งอาจไม่ใช่ความเร็วสูงสุดในช่วงราคารายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
 10. ความเร็วที่ลูกค้าขอใช้บริการนั้นจะหมายถึง ความเร็วสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อใช้บริการ และความเร็ว ดังกล่าวอาจแปรผันตามปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น สื่อสัญญาณที่ใช้ท่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ รวมถึงความ คับคั่งของลูกค้าที่ใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว
 11. ระดับความเร็วสูงสุดที่เสนอ พื้นที่ต้องตรวจสอบการรองรับของอุปกรณ์และโครงข่ายเพื่อเตรียมความพร้อม การให้บริการในพื้นที่นั้นๆ
 12. กรณีระดับความเร็ว 1000 Mbps ให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่ NT มีโครงข่ายพร้อมให้บริการรองรับในระดับ ความเร็วดังกล่าวและรับรองระดับความเร็วเฉพาะใช้ผ่านสาย LAN เท่านั้น
 13. ผู้ใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนระดับความเร็วเพิ่มขึ้นได้ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ โดยระดับความเร็ว สูงสุดที่จะให้บริการได้ขึ้นกับศักยภาพของคู่สายของ NT
 14. เมื่อครบระยะสัญญาใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย ผู้ใช้บริการจะได้รับความเร็วในการใช้บริการ NT Broadband ที่ระดับความเร็วในรอบบิลสุดท้าย ด้วยอัตราค่าบริการรายเดือนตามรายการส่งเสริมการ ขายนี้ หรืออัตราพิเศษตามที่ NT กำหนดในช่วงเวลานั้น
 15. กรณีใช้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว และใช้บริการยังไม่ครบกำหนดตามระยะสัญญาของรายการส่งเสริม การขายนั้นๆ สามารถสมัครใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้เฉพาะระยะสัญญาเดิมเหลือน้อยกว่า 12 รอบบิล ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่ต้องการเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย หากรายการส่งเสริมการขายใหม่มีราคาต่ำกว่า และรายการส่งเสริมการขายเดิมไม่ครบสัญญา จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนครั้งละ 1,000 บาท
 16. ในช่วงระยะสัญญาใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการปรับเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายและ/หรือปรับ ระดับความเร็วลงโดยมิได้มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของระบบบริการของ NT และทำให้ค่าบริการราย เดือนลดลง ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนแพ็กเกจครั้งละ 1,000 บาท
 17. ในกรณี Fixed IP ที่ผู้ใช้บริการได้รับจาก NT แล้วมีปัญหาจากการใช้งานเนื่องด้วย IP Black List นั้น ผู้ใช้บริการ ต้องดำเนินการแก้ไข IP Black List ด้วยตนเอง หรือให้ NT ดำเนินการให้โดยมีค่าดำเนินการในการแก้ปัญหา ดังกล่าวตามที่ผู้ควบคุมการใช้ IP เรียกเก็บ8
 18. เงื่อนไขกรณีเลือกแพ็กเกจระยะเวลาสัญญา 24 รอบบิลและรับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ Mesh WiFi Router 18.1 ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ยืม Mesh WiFi Router จำนวน 2 ตัว ใช้งานเป็นระยะเวลา 24 รอบบิล ทั้งนี้ อาจได้รับอุปกรณ์ที่แตกต่างออกไป ตามความเหมาะสมของพื้นที่ให้บริการ 18.2 สามารถยืมอุปกรณ์ Mesh WiFi Router เพิ่มได้ ในราคา 100 บาท/ตัว/รอบบิล (ไม่เกิน 2 ตัว) 18.3 สิทธิ์การยืมใช้งานอุปกรณ์ Mesh WiFi Router ฟรีจะถูกยกเลิก เมื่อลูกค้ายกเลิกรายการส่งเสริม การขาย “NT SME Plus Fixed IP”
 19. เงื่อนไขบริการ IP Phone 19.1 โทรหา Fixed Line และ IP Phone ทั่วไทย โครงข่าย NT ฟรีไม่จำกัด 19.2 สิทธิพิเศษโทรหา Fixed Line และ IP Phone นอกโครงข่าย NT และโทรศัพท์มือถือ ทุกโครงข่ายฟรี 700 บาท/เลขหมาย/รอบบิล หรือ สิทธิพิเศษโทรหา Fixed Line และ IP Phone นอกโครงข่าย NT และโทรศัพท์มือถือทุกโครงข่ายฟรี 1,200 บาท/เลขหมาย/รอบบิล 19.3 อัตราค่าบริการที่อยู่ในสิทธิ์และเกินสิทธิพิเศษ โทรไป Fixed Line/IP Phone นอกโครงข่าย NT ท้องถิ่น 0.50 บาท/ครั้ง ทางไกล 0.50 บาท/นาที โทรไปมือถือทุกโครงข่าย 0.50 บาท/นาที 19.4 รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการ Audiotex และบริการพิเศษอื่น ๆ 19.5 สินค้าและบริการไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนเป็นสินค้า/บริการอื่น หรือแลกเป็นเงินสด ได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ 19.6 การโทรหาโทรศัพท์บ้านทั่วไทยฟรีไม่จำกัดตลอดวัน โทรเฉพาะโครงข่าย NT เท่านั้น ไม่รวมการ โทรไปเลขหมายนอกโครงข่าย NT และบริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายอื่น ทั้งหมด ทั้งนี้สามารถตรวจสอบเลขหมายได้ที่ www.tot.co.th หัวข้อบริการอื่นๆ ตรวจสอบ เลขหมายของผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ หรือ ที่ link https://www.tot.co.th/numbering 19.7 ขอสงวนสิทธิ์ 19.7.1 รายการส่งเสริมการขายนี้ให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่สามารถให้บริการได้เท่านั้น 19.7.2 การปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ หากมีค่า Interconnection Charge เกิดขึ้น 19.7.3 รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้อง ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายให้ชัดเจนก่อนสมัครขอใช้บริการ ซึ่ง NT สามารถยกเลิกบริการ แก้ไขรูปแบบการให้บริการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข หรือ อัตราค่าบริการตามแต่เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 19.8 หากลูกค้านำเลขหมายไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับ NT หรือนำไปใช้งานในลักษณะส่อ เจตนาทุจริตทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย เช่น ใช้บริการโทรศัพท์เรียกออกไปยังเลขหมายปลายทาง ในยามวิกาลด้วยจำนวนการใช้งานที่ผิดปกติ ใช้งานในเวลาที่ไม่อยู่ในปกติวิสัยหรือช่วงเวลาธุรกิจ ปกติและหรือการให้บริการนำเข้า traffic จากต่างประเทศมาให้บริการในประเทศไทย โดยไม่ขออนุญาต NT หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง NT สามารถยกเลิกการให้บริการโดยมิต้องแจ้ง ล่วงหน้าให้ลูกค้าทราบ9 19.9 กรณีลูกค้าเดิม ที่มีเลขหมายโทรศัพท์ IP Phone ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานแพ็กเกจนี้และ ใช้เลขหมายเดิมได้เลย 19.10 กรณีลูกค้าใหม่ ที่ยังไม่มีเลขหมายโทรศัพท์ IP Phone จะได้รับเลขหมายโทรศัพท์ IP Phone ใหม่ 1-2 เลขหมาย ฟรี และ/หรือ รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ ATA
 20. เงื่อนไขบริการ Cloudbox 20.1 สามารถเข้าใช้งาน จากระบบปฏิบัติการ Windows, macOS, iOS และ Android เท่านั้น 20.2 ลูกค้าสามารถใช้งานได้สูงสุดไม่เกิน 5 Users ตามที่ลูกค้าได้แจ้งจำนวนผู้ใช้งานสูงสุด (จำนวน 1-5 user) ไว้ตอนขอเปิดใช้บริการซึ่งไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลังเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว โดยไม่จำกัดประเภทอุปกรณ์ 20.3 ลูกค้าจะต้องกรอกเลขหมายโทรศัพท์มือถือของลูกค้าที่จะใช้งาน Cloudbox เพื่อที่ระบบจะทำ การส่งข้อความ Username และ Password ให้ลูกค้าผ่าน SMS 20.4 ลูกค้าจะได้รับข้อมูลบริการ Cloudbox หลังจากติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 10 วัน ทำการ ผ่าน E-mail หรือ SMS ที่ได้แจ้งไว้ 20.5 กรณีที่ลูกค้ายกเลิกบริการอินเทอร์เน็ต account ของบริการ Cloudbox จะถูกลบออกจากระบบ หลังจากยกเลิกเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 1 เดือน 20.6 NT จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่สูญหายหรือใช้การไม่ได้ 20.7 ข้อมูลที่เก็บในระบบ Cloudbox ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าผู้ใช้บริการ
 21. เงื่อนไขบริการ NT Mobile 21.1 ลูกค้าจะได้รับซิมประเภทเติมเงิน (Prepaid Sim) ภายใต้ชื่อ “NT Mobile Bundle” จำนวน 1-5 เลขหมาย (แบบใดแบบหนึ่งขึ้นอยู่กับแพ็กเกจ FTTx หลักที่เลือกสมัครใช้) ต่อ 1 Service ID ที่ติดตั้ง ดังนี้ 21.2 สิทธิการใช้งานอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือขอคืนเป็นเงินสดได้ 21.3 รายละเอียดอัตราค่าบริการ กรณีผู้ใช้บริการใช้บริการนอกเหนือจากสิทธิการใช้งานที่ได้รับ - ค่าบริการ Voice โทรนาทีละ 0.60 บาท/นาที (ทั้งจากโครงข่าย NT Mobile และ โครงข่าย Roaming) - ค่าบริการ Internet และ Internet Data Roaming 0.25 บาท/MB (ทั้งจากโครงข่าย NT Mobile และโครงข่าย Roaming) - ค่าบริการ SMS 0.75 บาท/ข้อความ10 21.4 ลูกค้าที่สมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย “NT SME Plus Fixed IP” จะต้องดำเนินการเปิดซิมใหม่ และเลขหมายใหม่ ไม่สามารถใช้ซิม และ/หรือ เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ลูกค้ามีอยู่เดิมได้ โดย จะต้องติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า NT 21.5 ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการเติมเงิน และสอบถามการบริการหลังการขายอื่นๆ ได้ที่ Contact Center 1888 หรือ www.ntplc.co.th 21.6 สิทธิ์การใช้งาน Internet ของซิม NT Mobile Bundle จะถูกยกเลิก เมื่อลูกค้ายกเลิก/หรือเปลี่ยน รายการส่งเสริมการขาย “NT SME Plus Fixed IP” และ/หรือ ยกเลิกการใช้งานซิม ทั้งนี้ ลูกค้า สามารถนำซิมและเลขหมายไปใช้รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของ แพ็กเกจอื่นๆ ภายใต้กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ NT Mobile ต่อไป 21.7 การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะเริ่มใช้ได้ ตั้งแต่วันแรกที่ลูกค้ารับซิม และลงทะเบียน 2 แชะอัตลักษณ์ เรียบร้อยแล้ว แต่หากลูกค้ามีการปฏิเสธ/ยกเลิก/เปลี่ยนการใช้งานรายการส่งเสริมการขาย “NT SME Plus Fixed IP” การใช้งาน Internet ของซิม NT Mobile Bundle จะถูกยกเลิกภายใน 30 วัน21.8 ลูกค้าที่สมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย “NT SME Plus Fixed IP” จะไม่สามารถซื้อเลขหมาย NT Mobile เพิ่มเติมได้นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ระบุในแพ็กเกจ
 22. เงื่อนไขบริการ my by NT รายละเอียดแพ็กเกจเสริม Bundle บริการ my by NT 22.1 สมัครใช้บริการได้ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2567 สำหรับการเปิดเบอร์ใหม่ แบบเติมเงิน (New Prepaid) เท่านั้น 22.2 ระยะเวลารับสิทธิ์ใช้บริการตามระยะเวลาสัญญาใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน (Internet Broadband) จำกัดสิทธิ์ 1-5 Sim Card ต่อ 1 Service ID หรือ 1 Service ID เท่านั้น 22.3 สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตตามแพ็กเกจเสริม Bundle ผู้ใช้บริการจะสามารถเริ่มใช้บริการได้ เมื่อได้รับ SMS ยืนยันการสมัครแพ็กเกจ 22.4 กรณีผู้ใช้บริการขอยกเลิกสัญญาใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านก่อนครบระยะเวลาสัญญา จะถือว่าสิทธิ์ การใช้บริการ my ตามแพ็กเกจเสริมดังกล่าวสิ้นสุดลง หากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการ my ต่อด้วยเลขหมายเดิม จะต้องเลือกใช้แพ็กเกจของบริการ my แบบเติมเงิน (Prepaid) ที่นำเสนอขาย ณ ขณะนั้น 22.5 ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริม คิดตามแพ็กเกจหลักปัจจุบันที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้11 22.6 แพ็กเกจหลักเริ่มต้น “my Super คุ้ม” คิดค่าโทรในประเทศทุกเครือข่าย 0.50 บาท/นาที, ค่าส่ง SMS 2 บาท/ข้อความ และอัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่าง ประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, และค่าบริการเสริมอื่นๆคิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆกำหนด 22.7 ผู้ใช้บริการสามารถสมัครแพ็กเกจเสริมอื่นๆ ของบริการ my แบบเติมเงิน (Prepaid) เพิ่มเติมได้ 22.8 ค่าบริการส่วนเกินและค่าสมัครแพ็กเกจเสริมอื่น จะถูกหักจากกระเป๋าเงิน Prepaid (Main Balance) ที่ลูกค้าเติมเงินเพื่อใช้บริการ 22.9 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีแพ็กเกจใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 1 แพ็กเกจ ลำดับการใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นไปตามเงื่อนไขของระบบ 22.10 แพ็กเกจเสริมดังกล่าว สำหรับการใช้งานบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ หรือการใช้งานรับส่งข้อมูลเชิงปริมาณมากที่อาจมีผลกระทบกับผู้ให้บริการรายอื่น เช่น การใช้งานบิท ทอร์เรนต์ (Bit Torrent) หรือการแชร์ผ่าน Hotspot หรือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมี การเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ตรวจพบการใช้งานดังกล่าว บริษัทฯจะ ดำเนินการระงับการใช้งานโดยอัตโนมัติ 22.11 ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือการใช้ งานใดๆ ที่มีการรับ - ส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่ไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคล ทั่วไปใช้งาน หรือมีพฤติกรรมการใช้งานที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือมีผลกระทบต่อเครือข่ายและการให้บริการโดยรวม บริษัทฯ มีสิทธิในการบริหารจัดการ เครือข่ายตามความเหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการ โดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ หรือจำกัด ปริมาณการใช้งานของผู้ใช้บริการและความเร็วของอินเทอร์เน็ตตามความเหมาะสม 22.12 ลูกค้าที่สมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย “NT SME Plus Fixed IP” จะไม่สามารถซื้อเลขหมาย my เพิ่มเติมได้นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ระบุในแพ็กเกจ
 23. การยกเลิกสัญญาการใช้บริการก่อนระยะสัญญาที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่ 23.1 ผู้ใช้บริการยกเลิกบริการโดยไม่ได้มีความบกพร่องของการให้บริการจาก NT ในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันที่แจ้งขอยกเลิก 23.2 ผู้ใช้บริการถูกระงับอันเนื่องมาจากการค้างชำระค่าใช้บริการ โดยไม่ได้มาดำเนินการต่อสัญญาการ ใช้บริการตามระยะเวลาที่ NT กำหนด
 24. กรณียกเลิกใช้บริการก่อนระยะสัญญารายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดตามข้อ 23 ผู้ใช้บริการจะต้อง 24.1 ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็กเกจ โดยคำนวณจากอัตราส่วนลด 24.2 บริการ FTTx : ชำระค่าติดตั้งพร้อมค่าเดินสายภายใน โดยคำนวณจากอัตราส่วนลด
 25. 24.3 กรณียืมอุปกรณ์ใช้งาน ได้แก่ ONU, Broadband Router, Access Point หรืออุปกรณ์ Mesh นำมาคืนที่สำนักงานบริการลูกค้าบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ในสภาพ สมบูรณ์ตามที่กำหนด ในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าเสียหาย อุปกรณ์ ONU 2,000 บาท อุปกรณ์ Wi-Fi Router 1,500 บาท อุปกรณ์ ATA 1,500 บาท และ/ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ตามราคาแห่งความ เสียหายนั้น แต่ไม่เกินราคาตลาดของอุปกรณ์ดังกล่าวในขณะนั้น

 26. กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย บริการเสริมที่ ผู้ใช้บริการได้รับจะสิ้นสุดลง
 27. NT ขอสงวนสิทธิ์ 26.1 ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ชำระค่าบริการฯ และ ค่าธรรมเนียมอื่น (ถ้ามี) ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบแจ้งค่าใช้บริการ 26.2 ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ละเมิด หรือมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเป็นการ ละเมิดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า 26.3 ระงับ ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการใช้บริการ ในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานที่มีปริมาณการรับส่ง ข้อมูลมากผิดปกติ (ปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้งานของลูกค้าทั่วไป ในรายการส่งเสริมการขายเดียวกัน) หรือมีการใช้งานผิดประเภทกับรายการส่งเสริมการขายที่ เลือกใช้อยู่ในปัจจุบัน 26.4 เรียกเก็บค่าบริการตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีผู้ใช้บริการ นำอุปกรณ์ปลายทางในรุ่นหรือยี่ห้อที่ NT มิได้แนะนำมาใช้แล้วไม่สามารถใช้บริการหรือมี เหตุขัดข้องใดๆ เกิดขึ้น
TOP