1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ ทั้งเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคลลูกค้ากลุ่ม SME กลุ่ม Business และกลุ่ม Government
 2. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 3. ราคาเหมาจ่ายนี้รวมค่าบำรุงรักษารายเดือนหรือค่าเช่าแล้ว แต่ไม่รวมค่าใช้บริการ IP Phone และ/หรือMobile และ/หรือ Cloudbox และ/หรือ อุปกรณ์ Mesh WiFi Router ในส่วนที่เกินสิทธิพิเศษจากรายการส่งเสริมการขาย
 4. รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลาสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึง 14 มีนาคม 2567 ระยะเวลาสัญญาขั้นต่ำ 12 รอบบิล ตามแพ็กเกจที่เลือกสมัครใช้
 5. รูปแบบใบแจ้งค่าใช้บริการ เป็นรูปแบบใบแจ้งค่าใช้บริการแบบ “ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง”
 6. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดการใช้บริการในรอบบิลนั้นเป็นรอบบิลแรก โดยสิทธิ์การใช้งานและค่าใช้บริการคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
 7. ลูกค้าที่สมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ NT หากอุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหายหรือไม่อยู่ในสภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องชดใช้ค่าเสียหายอุปกรณ์ ตามอัตราที่ NTกำหนด
 8. กรณีอุปกรณ์ตามข้อ 7 มีปัญหาใช้งานมิได้ อันเกิดจากตัวอุปกรณ์เอง หรือมิใช่ความผิดพลาดอันเกิดจากความประมาท หรือการใช้งานผิดประเภทของลูกค้า ในกรณีนี้ NT จะดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวสำรองให้ตามที่ NT มีอุปกรณ์สำรองอยู่ แต่หากกรณีเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์อันเกิดจากความประมาท หรือการใช้งานผิดประเภทของลูกค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายดังกล่าวให้ NT
 9. ระดับความเร็วที่ให้บริการเป็นระดับความเร็วสูงสุดที่คู่สายของ NT ในตำแหน่งที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการรองรับในการ Download หรือ Upload ได้ ซึ่งอาจไม่ใช่ความเร็วสูงสุดในช่วงราคารายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
 10. ความเร็วที่ลูกค้าขอใช้บริการนั้นจะหมายถึง ความเร็วสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อใช้บริการ และความเร็วดังกล่าวอาจแปรผันตามปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น สื่อสัญญาณที่ใช้ท่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ รวมถึงความคับคั่งของลูกค้าที่ใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว
 11. ระดับความเร็วสูงสุดที่เสนอ พื้นที่ต้องตรวจสอบการรองรับของอุปกรณ์และโครงข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการในพื้นที่นั้นๆ
 12. กรณีระดับความเร็ว 1000 Mbps ให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่ NT มีโครงข่ายพร้อมให้บริการรองรับในระดับความเร็วดังกล่าวและรับรองระดับความเร็วเฉพาะใช้ผ่านสาย LAN เท่านั้น
 13. ผู้ใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนระดับความเร็วเพิ่มขึ้นได้ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ โดยระดับความเร็วสูงสุดที่จะให้บริการได้ขึ้นกับศักยภาพของคู่สายของ NT
 14. เมื่อครบระยะสัญญาใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย ผู้ใช้บริการจะได้รับความเร็วในการใช้บริการ NTBroadband ที่ระดับความเร็วในรอบบิลสุดท้าย ด้วยอัตราค่าบริการรายเดือนตามรายการส่งเสริมการขายนี้หรืออัตราพิเศษตามที่ NT กำหนดในช่วงเวลานั้น
 15. กรณีใช้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว และใช้บริการยังไม่ครบกำหนดตามระยะสัญญาของรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ สามารถสมัครใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้เฉพาะระยะสัญญาเดิมเหลือน้อยกว่า 12 รอบบิล ทั้งนี้ผู้ใช้บริการที่ต้องการเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย หากรายการส่งเสริมการขายใหม่มีราคาต่ำกว่า และรายการส่งเสริมการขายเดิมไม่ครบสัญญา จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนครั้งละ 1,000 บาท
 16. ในช่วงระยะสัญญาใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการปรับเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายและ/หรือปรับระดับความเร็วลงโดยมิได้มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของระบบบริการของ NT และทำให้ค่าบริการรายเดือนลดลงผู้ใช้บริการต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนแพ็กเกจครั้งละ 1,000 บาท
 17. เงื่อนไขกรณีเลือกแพ็กเกจระยะเวลาสัญญา 24 รอบบิลและรับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ Mesh WiFi Router
  17.1 ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ยืม Mesh WiFi Router จ านวน 2 ตัว ใช้งานเป็นระยะเวลา 24 รอบบิล ทั้งนี้อาจได้รับอุปกรณ์ที่แตกต่างออกไป ตามความเหมาะสมของพื้นที่ให้บริการ
  17.2 สามารถยืมอุปกรณ์ Mesh WiFi Router เพิ่มได้ ในราคา 100 บาท/ตัว/รอบบิล (ไม่เกิน 2 ตัว)
  17.3 สิทธิ์การยืมใช้งานอุปกรณ์ Mesh WiFi Router ฟรีจะถูกยกเลิก เมื่อลูกค้ายกเลิกรายการส่งเสริมการขาย “NT SME Plus Series”
 18. เงื่อนไขบริการ IP Phone
  18.1 โทรหา Fixed Line และ IP Phone ทั่วไทย โครงข่าย NT ฟรีไม่จำกัด
  18.2 สิทธิพิเศษโทรหา Fixed Line และ IP Phone นอกโครงข่าย NT และโทรศัพท์มือถือแพ็กเกจโทรฟรี 250 บาท/เลขหมาย/รอบบิล
  - โทรหา Fixed Line และ IP Phone ทั่วไทย โครงข่าย NT ฟรีไม่จำกัด
  - สิทธิพิเศษโทรหา Fixed Line และ IP Phone นอกโครงข่าย NT และโทรศัพท์มือถือทุกโครงข่ายฟรี 250 บาท/เลขหมาย/รอบบิล
  - อัตราค่าบริการที่อยู่ในสิทธิ์และเกินสิทธิพิเศษโทรไป Fixed Line/IP Phone นอกโครงข่าย NTท้องถิ่น 1 บาท/ครั้ง ทางไกล 1 บาท/นาที โทรไปมือถือทุกโครงข่าย 1 บาท/นาทีแพ็กเกจโทรฟรี 700 บาท /เลขหมาย/รอบบิล
  - โทรหา Fixed Line และ IP Phone ทั่วไทย โครงข่าย NT ฟรีไม่จ ากัด
  - สิทธิพิเศษโทรหา Fixed Line และ IP Phone นอกโครงข่าย NT และโทรศัพท์มือถือทุกโครงข่ายฟรี 700 บาท/เลขหมาย/รอบบิล
  - อัตราค่าบริการที่อยู่ในสิทธิ์และเกินสิทธิพิเศษโทรไป Fixed Line/IP Phone นอกโครงข่าย NTท้องถิ่น 0.50 บาท/ครั้ง ทางไกล 0.50 บาท/นาที โทรไปมือถือทุกโครงข่าย 0.50 บาท/นาที
  18.3 รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการ Audiotex และบริการพิเศษอื่น ๆ
  18.4 สินค้าและบริการไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนเป็นสินค้า/บริการอื่น หรือแลกเป็นเงินสดได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  18.5 การโทรหาโทรศัพท์บ้านทั่วไทยฟรีไม่จำกัดตลอดวัน โทรเฉพาะโครงข่าย NT เท่านั้น ไม่รวมการโทรไปเลขหมายนอกโครงข่าย NT และบริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายอื่นทั้งหมดทั้งนี้สามารถตรวจสอบเลขหมายได้ที่ www.tot.co.th หัวข้อบริการอื่นๆ ตรวจสอบเลขหมายของผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ หรือ ที่ link http://www.tot.co.th/Numbering/
  18.6 สามารถซื้อเลขหมายเพิ่ม ในราคาเหมาจ่าย 200 บาท/เลขหมาย/รอบบิล ได้รับสิทธิ์เหมือนเลขหมายหลัก (สามารถเพิ่มได้สูงสุด 1 เลขหมายเท่านั้น)
  18.7 ขอสงวนสิทธิ์
  18.7.1 รายการส่งเสริมการขายนี้ให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่สามารถให้บริการได้เท่านั้น
  18.7.2 การปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ หากมีค่า Interconnection Charge เกิดขึ้น
  18.7.3 รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการก าหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายให้ชัดเจนก่อนสมัครขอใช้บริการ ซึ่ง NTสามารถยกเลิกบริการ แก้ไขรูปแบบการให้บริการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข หรือ อัตราค่าบริการตามแต่เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  18.8 หากลูกค้านำเลขหมายไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับ NT หรือนำไปใช้งานในลักษณะส่อเจตนาทุจริตทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย เช่น ใช้บริการโทรศัพท์เรียกออกไปยังเลขหมายปลายทางในยามวิกาลด้วยจำนวนการใช้งานที่ผิดปกติ ใช้งานในเวลาที่ไม่อยู่ในปกติวิสัยหรือช่วงเวลาธุรกิจปกติและหรือการให้บริการนำเข้า traffic จากต่างประเทศมาให้บริการในประเทศไทย โดยไม่ขออนุญาตNT หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง NT สามารถยกเลิกการให้บริการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าให้ลูกค้าทราบ
  18.9 กรณีลูกค้าเดิม ที่มีเลขหมายโทรศัพท์ IP Phone ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานแพ็กเกจนี้และใช้เลขหมายเดิมได้เลย
  18.10 กรณีลูกค้าใหม่ ที่ยังไม่มีเลขหมายโทรศัพท์ IP Phone จะได้รับเลขหมายโทรศัพท์ IP Phoneใหม่ 1 เลขหมาย ฟรี และสิทธิ์แลกซื้ออุปกรณ์ ATA ได้ในราคาพิเศษ
 19. เงื่อนไขบริการ Cloudbox
  19.1 สามารถเข้าใช้งาน จากระบบปฏิบัติการ Windows, macOS, iOS และ Android เท่านั้น
  19.2 ลูกค้าสามารถใช้งานได้สูงสุดไม่เกิน 5 Users ตามที่ลูกค้าได้แจ้งจำนวนผู้ใช้งานสูงสุด (จำนวน1-5 user) ไว้ตอนขอเปิดใช้บริการซึ่งไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลังเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วโดยไม่จำกัดประเภทอุปกรณ์
  19.3 ลูกค้าจะต้องกรอกเลขหมายโทรศัพท์มือถือของลูกค้าที่จะใช้งาน Cloudbox เพื่อที่ระบบจะทำการส่งข้อความ Username และ Password ให้ลูกค้าผ่าน SMS
  19.4 ลูกค้าจะได้รับข้อมูลบริการ Cloudbox หลังจากติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 10 วันทำการ ผ่าน E-mail หรือ SMS ที่ได้แจ้งไว้
  19.5 กรณีที่ลูกค้ายกเลิกบริการอินเทอร์เน็ต account ของบริการ Cloudbox จะถูกลบออกจากระบบหลังจากยกเลิกเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 1 เดือน
  19.6 NT จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่สูญหายหรือใช้การไม่ได้
  19.7 ข้อมูลที่เก็บในระบบ Cloudbox ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าผู้ใช้บริการ
 20. เงื่อนไขบริการ NT Mobile
  20.1 ลูกค้าจะได้รับซิมประเภทเติมเงิน (Prepaid Sim) ภายใต้ชื่อ “NT Mobile Bundle”จำนวน 1-2 เลขหมาย (แบบใดแบบหนึ่งขึ้นอยู่กับแพ็กเกจ FTTx หลักที่เลือกสมัครใช้) ต่อ 1 Service ID ที่ติดตั้ง ดังนี้
  ชื่อซิมประเภทเติมเงิน
  สิทธิ์การใช้งาน
  โทรฟรีทุกโครงข่าย
  (นาที/เดือน)
  อินเทอร์เน็ต 4G/3G
  NT Mobile Bundle (NT Speed A and Voice) 200 ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 10 Mbps
  (No Fup)
  20.2 สิทธิการใช้งานอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือขอคืนเป็นเงินสดได้
  20.3 รายละเอียดอัตราค่าบริการ กรณีผู้ใช้บริการใช้บริการนอกเหนือจากสิทธิ์การใช้งานที่ได้รับ
  - ค่าบริการ Voice โทรนาทีละ 0.60 บาท/นาที (ทั้งจากโครงข่าย NT Mobile และ โครงข่ายRoaming)
  - ค่าบริการ Internet และ Internet Data Roaming 0.25 บาท/MB (ทั้งจากโครงข่าย NT Mobile และโครงข่าย Roaming)
  - ค่าบริการ SMS 0.75 บาท/ข้อความ
  20.4 ลูกค้าที่สมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย “NT SME Plus Series” จะต้องดำเนินการเปิดซิมใหม่ และเลขหมายใหม่ ไม่สามารถใช้ซิม และ/หรือ เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ลูกค้ามีอยู่เดิมได้ โดยจะต้องติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า NT
  20.5 ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการเติมเงิน และสอบถามการบริการหลังการขายอื่นๆ ได้ที่ Contact Center 1888 หรือ www.ntplc.co.th
  20.6 สิทธิ์การใช้งาน Internet ของซิม NT Mobile Bundle จะถูกยกเลิก เมื่อลูกค้ายกเลิก/หรือเปลี่ยน รายการส่งเสริมการขาย “NT SME Plus Series” และ/หรือ ยกเลิกการใช้งานซิม ทั้งนี้ ลูกค้า
  สามารถน าซิมและเลขหมายไปใช้รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของ แพ็กเกจอื่นๆ ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ NT Mobile ต่อไป
  20.7 การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะเริ่มใช้ได้ ตั้งแต่วันแรกที่ลูกค้ารับซิม และลงทะเบียน 2 แชะอัตลักษณ์เรียบร้อยแล้ว แต่หากลูกค้ามีการปฏิเสธ/ยกเลิก/เปลี่ยนการใช้งานรายการส่งเสริมการขาย“NT SME Plus Series” การใช้งาน Internet ของซิม NT Mobile Bundle จะถูกยกเลิกภายใน 30 วัน
  20.8 ลูกค้าที่สมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย “NT SME Plus Series” จะไม่สามารถซื้อเลขหมาย NT Mobile เพิ่มเติมได้นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ระบุในแพ็กเกจ
 21. เงื่อนไขบริการ my by NT
  21.1 สมัครใช้บริการได้ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2567 ส าหรับการเปิดเบอร์ใหม่ แบบเติมเงิน (New Prepaid) เท่านั้น
  21.2 ระยะเวลารับสิทธิ์ใช้บริการตามระยะเวลาสัญญาใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน (Internet Broadband) จำกัดสิทธิ์ 1-2 Sim Card ต่อ 1 Circuit ID หรือ 1 Service ID เท่านั้น
  21.3 สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตตามแพ็กเกจเสริม Bundle ผู้ใช้บริการจะสามารถเริ่มใช้บริการได้เมื่อได้รับ SMS ยืนยันการสมัครแพ็กเกจ
  21.4 กรณีผู้ใช้บริการขอยกเลิกสัญญาใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านก่อนครบระยะเวลาสัญญา จะถือว่าสิทธิ์การใช้บริการ my ตามแพ็กเกจเสริมดังกล่าวสิ้นสุดลง หากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการ my ต่อด้วยเลขหมายเดิม จะต้องเลือกใช้แพ็กเกจของบริการ my แบบเติมเงิน (Prepaid) ที่นำเสนอขาย ณ ขณะนั้น
  21.5 ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริม คิดตามแพ็กเกจหลักปัจจุบันที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้
  21.6 แพ็กเกจหลักเริ่มต้น “my Super คุ้ม” คิดค่าโทรในประเทศทุกเครือข่าย 0.50 บาท/นาที, ค่าส่ง SMS 2 บาท/ข้อความ และอัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่าง ประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, และค่าบริการเสริมอื่นๆ คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด
  21.7 ผู้ใช้บริการสามารถสมัครแพ็กเกจเสริมอื่นๆ ของบริการ my แบบเติมเงิน (Prepaid) เพิ่มเติมได้
  21.8 ค่าบริการส่วนเกินและค่าสมัครแพ็กเกจเสริมอื่น จะถูกหักจากกระเป๋าเงิน Prepaid (Main Balance) ที่ลูกค้าเติมเงินเพื่อใช้บริการ
  21.9 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีแพ็กเกจใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 1 แพ็กเกจ ลำดับการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นไปตามเงื่อนไขของระบบ
  21.10 แพ็กเกจเสริมดังกล่าว สำหรับการใช้งานบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ หรือการใช้งานรับส่งข้อมูลเชิงปริมาณมากที่อาจมีผลกระทบกับผู้ให้บริการรายอื่น เช่น การใช้งานบิททอร์เรนต์ (Bit Torrent) หรือการแชร์ผ่าน Hotspot หรือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ตรวจพบการใช้งานดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการใช้งานโดยอัตโนมัติ
  21.11 ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือการใช้งานใดๆ ที่มีการรับ - ส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่ไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปใช้งาน หรือมีพฤติกรรมการใช้งานที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่นหรือมีผลกระทบต่อเครือข่ายและการให้บริการโดยรวม บริษัทฯ มีสิทธิในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการ โดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ หรือจำกัดปริมาณ
  การใช้งานของผู้ใช้บริการและความเร็วของอินเทอร์เน็ตตามความเหมาะสม
  21.12 ลูกค้าที่สมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย “NT SME Plus Series” จะไม่สามารถซื้อเลขหมาย my เพิ่มเติมได้นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ระบุในแพ็กเกจ
 22. การยกเลิกสัญญาการใช้บริการก่อนระยะสัญญาที่ต้องช าระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้แก่
  22.1 ผู้ใช้บริการยกเลิกบริการโดยไม่ได้มีความบกพร่องของการให้บริการจาก NT ในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันที่แจ้งขอยกเลิก
  22.2 ผู้ใช้บริการถูกระงับอันเนื่องมาจากการค้างชำระค่าใช้บริการ โดยไม่ได้มาดำเนินการต่อสัญญาการใช้บริการตามระยะเวลาที่ NT กำหนด
 23. กรณียกเลิกใช้บริการก่อนระยะสัญญารายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดตามข้อ 22 ผู้ใช้บริการจะต้อง
  23.1 ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็กเกจ โดยคำนวณจากอัตราส่วนลด
  23.2 บริการ FTTx : ชำระค่าติดตั้งพร้อมค่าเดินสายภายใน โดยคำนวณจากอัตราส่วนลด
  ตัวอย่าง การคำนวณอัตราส่วนลด
  ค่าธรรมเนียม x จำนวนเดือนคงเหลือตามระยะสัญญา/12 เดือน
  23.3 กรณียืมอุปกรณ์ใช้งาน ได้แก่ ONU, Broadband Router, Access Point หรืออุปกรณ์ Mesh นำมาคืนที่สำนักงานบริการลูกค้าบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ในสภาพสมบูรณ์ที่กำหนดในกรณีที่อุปกรณ์ช ารุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องช าระค่าเสียหายอุปกรณ์ ONU 2,000 บาท อุปกรณ์ Wi-Fi Router 1,500 บาท อุปกรณ์ ATA 1,500 บาท และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ตามราคาแห่งความเสียหายนั้น แต่ไม่เกินราคาตลาด
  ของอุปกรณ์ดังกล่าวในขณะนั้น
 24. กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย บริการเสริมที่ผู้ใช้บริการได้รับจะสิ้นสุดลง
 25. NT ขอสงวนสิทธิ์
  25.1 ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ชำระค่าบริการฯ และค่าธรรมเนียมอื่น (ถ้ามี) ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบแจ้งค่าใช้บริการ
  25.2 ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ละเมิด หรือมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ส่งเสริมการขายเดียวกัน) หรือมีการใช้งานผิดประเภทกับรายการส่งเสริมการขายที่เลือกใช้อยู่ในปัจจุบัน
  25.4 เรียกเก็บค่าบริการตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีผู้ใช้บริการ นำอุปกรณ์ปลายทางในรุ่นหรือยี่ห้อที่ NT มิได้แนะนำมาใช้แล้วไม่สามารถใช้บริการหรือมีเหตุขัดข้องใดๆ เกิดขึ้น
TOP