1. รายการส่งเสริมการขายโปรโมชั่น “NT SME MAX BUFFET” สำหรับผู้ใช้บริการจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ และอื่นๆ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65 ระยะเวลาสัญญา 12 รอบบิล หรือ ระยะเวลาสัญญา 24 รอบบิล ตามโปรโมชั่นที่กำหนด
 2. กรณีเลือกแพ็กเกจระยะเวลาสัญญา 24 รอบบิลและรับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ Mesh WiFi Router
  • ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ์ยืม Mesh WiFi Router จำนวน 2 ตัว ใช้งานเป็นระยะเวลา 24 รอบบิล ทั้งนี้อาจได้รับอุปกรณ์ที่แตกต่างออกไป ตามความเหมาะสมของพื้นที่ให้บริการ
  • สามารถยืมอุปกรณ์Mesh WiFi Router เพิ่มได้ในราคา 100 บาท/ตัว/รอบบิล (ไม่เกิน 2 ตัว)
  • สิทธิ์การยืมใช้งานอุปกรณ์ Mesh WiFi Router ฟรีจะถูกยกเลิก เมื่อผู้ใช้บริการยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย “NT SME MaX Buffet”
 3. ยกเว้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 บาท ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็กเกจ 1,000 บาท ค่าติดตั้งอุปกรณ์ 5,770 บาท พร้อมเดินสายภายใน 1 จุด (Drop optic ไม่เกิน 300 เมตร และสายภายในไม่เกิน 15 เมตร) (เฉพาะพื้นที่ที่พร้อมให้บริการ) และค่าบำรุงรักษารายเดือน (ค่าบำรุงรักษาของคู่สาย, โทรศัพท์ประจำที่)
 4. ราคาเหมาจ่ายนี้รวมค่าบำรุงรักษารายเดือนหรือค่าเช่าแล้ว แต่ไม่รวมค่าใช้บริการโทรศัพท์ Fixed Line / IP Phone และ/หรือ Mobile และ/หรือ Cloudbox และ/หรือ อุปกรณ์ Mesh WiFi Router ในส่วนที่เกินสิทธิพิเศษจากรายการส่งเสริมการขาย
 5. หากผู้ใช้บริการสมัครระหว่างรอบบิล ให้คำนวณค่าใช้บริการและสิทธิ์การใช้งานตามจำนวนวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Prorate) ตั้งแต่วันที่สมัครจนถึงวันสิ้นรอบบิล
 6. รูปแบบใบแจ้งค่าใช้บริการกรณีแพ็กเกจที่มีการ Bundle กับบริการเสริม Fixed Line/IP Phone ให้ใช้รูปแบบใบแจ้งค่าใช้บริการแบบ “ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง” สำหรับแพ็กเกจอื่นๆที่นอกเหนือจากกรณีนี้ให้ใช้รูปแบบใบแจ้งค่าใช้บริการแบบ “จ่ายพร้อมใช้”
 7. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดการใช้บริการในรอบบิลนั้นเป็นรอบบิลแรก โดยสิทธิ์การใช้งานและค่าใช้บริการคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
 8. ผู้ใช้บริการที่สมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ NT หากอุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหายหรือไม่อยู่ในสภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ต้องชดใช้ค่าเสียหายอุปกรณ์ตามอัตราที่ NT กำหนด
 9. กรณีอุปกรณ์ตามข้อ 7. มีปัญหาใช้งานมิได้ อันเกิดจากตัวอุปกรณ์เอง หรือมิใช่ความผิดพลาดอันเกิดจากความประมาท หรือการใช้งานผิดประเภทของผู้ใช้บริการ ในกรณีนี้ NT จะดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวสำรองให้ตามที่ NT มีอุปกรณ์สำรองอยู่ แต่หากกรณีเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์อันเกิดจากความประมาทหรือการใช้งานผิดประเภทของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายดังกล่าวให้ NT
 10. ระดับความเร็วที่ให้บริการเป็นระดับความเร็วสูงสุดที่คู่สายของ NT ในตำแหน่งที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการรองรับในการ Download หรือ Upload ได้ ซึ่งอาจไม่ใช่ความเร็วสูงสุดในช่วงราคารายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
 11. กรณีระดับความเร็ว 1000 Mbps ให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่ NT มีโครงข่ายพร้อมให้บริการรองรับในระดับความเร็วดังกล่าวและรับรองระดับความเร็วเฉพาะใช้ผ่านสาย LAN เท่านั้น
 12. ผู้ใช้บริการที่ต้องการเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย หากรายการส่งเสริมการขายใหม่มีราคาต่ำกว่าและรายการส่งเสริมการขายเดิมไม่ครบสัญญา จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนครั้งละ 1,000 บาท
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

CONTACT US

National Telecom Public Company Limited 99 Chaengwatthana Rd. Lak Si, Bangkok 10210

Contact Center : 1888

Email: 1888@ntplc.co.th

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Sign Up to our Newsletter to get the latest news.

©Copyright 2020 CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED | All Rights Reserved.

TOP