1. รายการส่งเสริม การขายนี้สําหรับลูกค้าธุรกิจและลูกค้าองค์กร
 2. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)
 3. ราคาเหมาจ่ายนี้รวมค่าบํารุงรักษารายเดือนหรือค่าเช่าแล้วแต่ไม่รวมค่าใช้บริการโทรศัพท์ FixedLine/ IPPhoneและ/หรือMobile และ/หรือ Cloudboxและ/หรืออุปกรณ์ MeshWiFiRouterในส่วนที่เกิน สิทธิพิเศษจากรายการส่งเสริม การขาย
 4. รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลาสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 ถึง 14 มีนาคม 2566 ระยะเวลาสัญญา 12 รอบบิล หรือ ระยะเวลาสัญญา 24 รอบบิล ตามแพ็กเกจที่เลือกสมัครใช้
 5. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิลจะคิดการใช้บริการในรอบบิลนั้นเป็น รอบบิลแรก โดยสิทธิ์การใช้งานและค่าใช้บริการคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
 6. ลูกค้าที่สมัครรายการส่งเสริมการขายนี้จะได้รับสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์NTหากอุปกรณ์ ชํารุดหรือสูญหายหรือไม่อยู่ในสภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องชดใช้ค่าเสียหายอุปกรณ์ ตามอัตราที่ NT กําหนด
 7. กรณีอุปกรณ์ตามข้อ 6 มีปัญหาใช้งานมิได้อันเกิดจากตัวอุปกรณ์เองหรือมิใช่ความผิดพลาดอันเกิดจาก ความประมาท หรือ การใช้งานผิดประเภทของลูกค้า ในกรณีนี้ NT จะดําเนินการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว สํารองให้ตามที่ NT มีอุปกรณ์สํารองอยู่ แต่หากกรณีเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์อันเกิดจากความประมาทหรือการใช้งานผิดประเภทของลูกค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายดังกล่าวให้ NT
 8. ระดับความเร็วที่ให้บริการเป็นระดับความเร็วสูงสุดที่คู่สายของ NT ในตําแหน่งที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการรองรับในการ Download หรือ Upload ได้ ซึ่งอาจไม่ใช่ความเร็วสูงสุดในช่วงราคารายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
 9. ความเร็วที่ลูกค้าขอใช้บริการนั้นจะหมายถึงความเร็วสูงสุดท่ีลูกค้าจะได้รับเมื่อใช้บริการและความเร็วดังกล่าวอาจแปรผันตามปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น สื่อสัญญาณท่ีใช้ท่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ รวมถึงความคับคั่งของลูกค้าที่ใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว
 10. ระดับความเร็วสูงสุดที่เสนอพื้นที่ต้องตรวจสอบการรองรับของอุปกรณ์และโครงข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการในพื้นที่นั้นๆ
 11. กรณีระดับความเร็ว 1000 Mbps ให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่ NT มีโครงข่ายพร้อมให้บริการรองรับในระดับ ความเร็วดังกล่าวและรับรองระดับความเร็วเฉพาะใช้ผ่านสาย LAN เท่านั้น
 12. ผู้ใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนระดับความเร็วเพิ่มขึ้นได้ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ โดยระดับความเร็วสูงสุดที่จะให้บริการได้ขึ้นกับศักยภาพของคู่สายของ NT
 13. เมื่อครบระยะสัญญาใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย ผู้ใช้บริการจะได้รับความเร็วในการใช้บริการ NT Broadband ที่ระดับความเร็วในรอบบิลสุดท้าย ด้วยอัตราค่าบริการรายเดือนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรืออัตราพิเศษตามที่ NT กําหนดในช่วงเวลานั้น
 14. กรณีใช้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว และใช้บริการยังไม่ครบกําหนดตามระยะสัญญาของรายการส่งเสริม
  การขายนั้นๆ สามารถสมัครใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้เฉพาะระยะสัญญาเดิมเหลือน้อยกว่า 12 รอบบิล ทั้งนี้ผู้ใช้บริการที่ต้องการเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย หากรายการส่งเสริมการขายใหม่มีราคาต่ำกว่า และรายการส่งเสริมการขายเดิมไม่ครบสัญญา จะต้องชําระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนครั้งละ 1,000 บาท
 15. ในช่วงระยะสัญญาใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการปรับเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายและ/หรือปรับระดับความเร็วลงโดยมิได้มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของระบบบริการของ NT และทําให้ค่าบริการรายเดือนลดลง ผู้ใช้บริการต้องชําระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนแพ็กเกจคร้ังละ 1,000 บาท
 16. เงื่อนไขกรณีเลือกแพ็กเกจระยะเวลาสัญญา 24 รอบบิลและรับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ Mesh WiFi Router

  17.1 ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ยืม Mesh WiFi Router จํานวน 2 ตัว ใช้งานเป็นระยะเวลา 24 รอบบิล ทั้งนี้
  อาจได้รับอุปกรณ์ที่แตกต่างออกไป ตามความเหมาะสมของพื้นที่ให้บริการ
  17.2 สามารถยืมอุปกรณ์ Mesh WiFi Router เพิ่มได้ ในราคา 100 บาท/ตัว/รอบบิล (ไม่เกิน 2 ตัว)

  17.3 สิทธิ์การยืมใช้งานอุปกรณ์ Mesh WiFi Router ฟรีจะถูกยกเลิกเมื่อลูกค้ายกเลิกรายการส่งเสริมการขาย “NT SME ProMAX”
 17. เงื่อนไขบริการโทรศัพท์พื้นฐาน Fixed Line / IP Phone

  18.1 โทรหา Fixed Line และ IP Phone ทั่วไทย โครงข่าย NT ฟรีไม่จํากัด

  18.2 สิทธิ์พิเศษโทรหา Fixed Line และ IP Phone นอกโครงข่าย NT และโทรศัพท์มือถือทุกโครงข่ายฟรี 700 บาท/เลขหมาย/รอบบิล

  18.3 อัตราค่าบริการที่อยู่ในสิทธิ์และเกินสิทธิ์พิเศษโทรไป Fixed Line/IP Phone นอกโครงข่าย NT ท้องถิ่น 0.50 บาท/ครั้ง ทางไกล 0.50 บาท/นาที โทรไปมือถือทุกโครงข่าย 0.50 บาท/นาที

  18.4 รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการ Audiotex และบริการพิเศษอื่นๆ

  18.5 สินค้าและบริการไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนเป็นสินค้า/บริการอื่น หรือแลกเป็นเงินสดได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  18.6 การโทรหาโทรศัพท์บ้านทั่วไทยฟรีไม่จํากัดตลอดวัน โทรเฉพาะโครงข่าย NT เท่านั้น ไม่รวมการโทรไปเลขหมายนอกโครงข่าย NT และบริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายอื่น ทั้งหมด ทั้งนี้สามารถตรวจสอบเลขหมายได้ที่ www.tot.co.th หัวข้อบริการอื่นๆ ตรวจสอบเลขหมายของผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจําที่ หรือคลิกที่นี่
  18.7 สามารถซื้อเลขหมายเพิ่มในราคาเหมาจ่าย 200 บาท/เลขหมาย/รอบบิล ได้รับสิทธิ์เหมือนเลขหมายหลัก (สามารถเพิ่มได้สูงสุด 1 เลขหมายเท่านั้น)
  18.8 ขอสงวนสิทธิ์
  18.8.1 รายการส่งเสริมการขายนี้ให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่สามารถให้บริการได้เท่านั้น

  18.8.2 การปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ หากมีค่า Interconnection Charge เกิดขึ้น

  18.8.3 รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกําหนด ผู้ใช้บริการจะต้อง
  ศึกษาข้อกําหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายให้ชัดเจนก่อนสมัครขอใช้บริการ ซึ่ง NT สามารถยกเลิกบริการ แก้ไขรูปแบบการให้บริการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข หรือ อัตราค่าบริการตามแต่เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  18.9 หากลูกค้านําเลขหมายไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับ NT หรือนําไปใช้งานในลักษณะส่อเจตนาทุจริตทําให้ผู้ให้บริการเสียหาย เช่น ใช้บริการโทรศัพท์เรียกออกไปยังเลขหมายปลายทางในยามวิกาลด้วยจํานวนการใช้งานที่ผิดปกติ ใช้งานในเวลาที่ไม่อยู่ในปกติวิสัยหรือช่วงเวลาธุรกิจปกติและหรือการให้บริการนําเข้า traffic จากต่างประเทศมาให้บริการในประเทศไทย โดยไม่ขออนุญาต NT หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง NT สามารถยกเลิกการให้บริการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าให้ลูกค้าทราบ

  18.10 กรณีลูกค้าเดิมที่มีเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานหรือเลขหมายโทรศัพท์ IP Phone ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานแพ็กเกจนี้และใช้เลขหมายเดิมได้เลย

  18.11 กรณีลูกค้าใหม่ที่ยังไม่มีเลขหมายโทรศัพท์ประจําท่ี (ทั้งโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์IP Phone) จะได้รับเลขหมาย IP Phone ใหม่ 1 เลขหมาย ฟรี หรือมีสิทธิ์แลกซื้ออุปกรณ์ ATA
  ในราคาพิเศษ
 18. เงื่อนไขบริการ Cloudbox

  19.1 สามารถเข้าใช้งาน จากระบบปฏิบัติการ Windows, macOS, iOS และ Android เท่านั้น
  19.2 ลูกค้าสามารถใช้งานได้สูงสุดไม่เกิน 5 Users ตามที่ลูกค้าได้แจ้งจํานวนผู้ใช้งานสูงสุด (จํานวน 1-5 user) ไว้ตอนขอเปิดใช้บริการซึ่งไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลังเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วโดยไม่จํากัดประเภทอุปกรณ์

  19.3 ลูกค้าจะต้องกรอกเลขหมายโทรศัพท์มือถือของลูกค้าที่จะใช้งาน Cloudbox เพื่อที่ระบบจะทําการส่งข้อความ Username และ Password ให้ลูกค้าผ่าน SMS

  19.4 ลูกค้าจะได้รับข้อมูลบริการ Cloudbox หลังจากติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 10 วันทําการ ผ่าน E-mail หรือ SMS ที่ได้แจ้งไว้

  19.5 กรณีที่ลูกค้ายกเลิกบริการอินเทอร์เน็ต account ของบริการ Cloudbox จะถูกลบออกจากระบบหลังจากยกเลิกเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 1 เดือน
  19.6 NT จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่สูญหายหรือใช้การไม่ได้
  19.7 ข้อมูลที่เก็บในระบบ Cloudbox ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าผู้ใช้บริการ
 19. เงื่อนไขบริการ NT mobile

  20.1 ลูกค้าจะได้รับซิมประเภทเติมเงิน (Prepaid Sim) ภายใต้ชื่อ “NT Mobile Bundle” จํานวน 1-2 เลขหมาย (แบบใดแบบหนึ่งขึ้นอยู่กับแพ็กเกจ FTTx หลักที่เลือกสมัครใช้) ต่อ 1 ServiceID ที่ติดต้ังดังนี้

  20.2 สิทธิการใช้งานอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือขอคืนเป็นเงินสดได้
  20.3 รายละเอียดอัตราค่าบริการ กรณีผู้ใช้บริการใช้บริการนอกเหนือจากสิทธิการใช้งานท่ีได้รับ
  - ค่าบริการ Voice โทรนาทีละ 0.60 บาท/นาที (ทั้งจากโครงข่าย NTmobile และ โครงข่าย Roaming)
  - ค่าบริการ Internet และ Internet Data Roaming 0.25 บาท/MB (ทั้งจากโครงข่าย NTmobile และโครงข่าย Roaming)
  - ค่าบริการSMSครงั้ละ0.75บาท

  20.4 ลูกค้าที่สมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย “NT SME ProMAX” จะต้องดําเนินการเปิดซิมใหม่และ
  เลขหมายใหม่ ไม่สามารถใช้ซิม และ/หรือ เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลูกค้ามีอยู่เดิมได้ โดยจะต้องติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า ภายใต้แบรนด์ NT

  20.5 ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการเติมเงิน และสอบถามการบริการหลังการขายอื่นๆ ได้ที่ Contact Center 1888 หรือ www.ntplc.co.th

  20.6 สิทธิ์การใช้งาน Internet ของซิม NT Mobile Bundle จะถูกยกเลิก เมื่อลูกค้ายกเลิก/หรือเปล่ียนรายการส่งเสริมการขาย “NT SME ProMAX” และ/หรือ ยกเลิกการใช้งานซิม ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถนําซิมและเลขหมายไปใช้รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของแพ็กเกจอื่นๆ ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ NT Mobile ต่อไป

  20.7 การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะเร่ิมใช้ได้ตั้งแต่วันแรกที่ลูกค้ารับซิมและลงทะเบียน 2 แชะอัตลักษณ์เรียบร้อยแล้ว แต่หากลูกค้ามีการปฏิเสธ/ยกเลิก/เปลี่ยนการใช้งานรายการส่งเสริมการขาย
  “NT SME ProMAX” การใช้งาน Internet ของซิม NT Mobile Bundle จะถูกยกเลิกภายใน 30 วัน

  20.8 ลูกค้าที่สมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย “NT SME ProMAX” จะไม่สามารถซื้อเลขหมาย NT Mobile เพิ่มเติมได้นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ระบุในแพ็กเกจ
 20. เงื่อนไขบริการ my รายละเอียดแพ็กเกจเสริม Bundle บริการ my


  21.1 สมัครใช้บริการได้ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2566 สําหรับการเปิดเบอร์ใหม่ แบบเติมเงิน(New Prepaid) เท่านั้น

  21.2 ระยะเวลารับสิทธ์ิใช้บริการตามระยะเวลาสัญญาใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน (Internet Broadband)จํากัดสิทธิ์ 1-2 Sim Card ต่อ 1 CAT ID หรือ 1 Service ID เท่านั้น
  21.3 สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตตามแพ็กเกจเสริม Bundle ผู้ใช้บริการจะสามารถเริ่มใช้บริการได้ เมื่อได้รับ SMS ยืนยันการสมัครแพ็กเกจ

  21.4 กรณีผู้ใช้บริการขอยกเลิกสัญญาใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านก่อนครบระยะเวลาสัญญา จะถือว่าสิทธิ์การใช้บริการ my ตามแพ็กเกจเสริมดังกล่าวสิ้นสุดลง หากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการ my ต่อ ด้วยเลขหมายเดิม จะต้องเลือกใช้แพ็กเกจของบริการ my แบบเติมเงิน (Prepaid) ที่นําเสนอขาย ณ ขณะนั้น

  21.5 ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริม คิดตามแพ็กเกจหลักปัจจุบันที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้
  21.6 แพ็กเกจหลักเริ่มต้น “my Super คุ้ม” คิดค่าโทรในประเทศทุกเครือข่าย 0.50 บาท/นาที, ค่าส่ง SMS 2 บาท/ข้อความ และอัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กําหนด ได้แก่ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, และค่าบริการเสริมอื่นๆคิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆกําหนด

  21.7 ผู้ใชบริการสามารถสมัครแพ็กเกจเสริมอื่นๆ ของบริการ my แบบเติมเงิน (Prepaid) เพิ่มเติมได้

  21.8 ค่าบริการส่วนเกินและค่าสมัครแพ็กเกจเสริมอื่น จะถูกหักจากกระเป๋าเงิน Prepaid (Main Balance)ที่ลูกค้าเติมเงินเพื่อใช้บริการ
  21.9 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีแพ็กเกจใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 1 แพ็กเกจ ลําดับการใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นไปตามเงื่อนไขของระบบ

  21.10 แพ็กเกจเสริมดังกล่าว สําหรับการใช้งานบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนําไปใช้งานเชิงพาณิชย์
  หรือการใช้งานรับส่งข้อมูลเชิงปริมาณมากที่อาจมีผลกระทบกับผู้ให้บริการรายอื่น เช่น การใช้งานบิททอร์เรนต์ (Bit Torrent) หรือการแชร์ผ่าน Hotspot หรือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา ทั้งนี้หากบริษัทฯ ตรวจพบการใช้งานดังกล่าว บริษัทฯจะดําเนินการระงับการใช้งานโดยอัตโนมัติ
  21.11 ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือการใช้ านใดๆ ที่มีการรับ - ส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่ไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปใช้งาน หรือมีพฤติกรรมการใช้งานที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือมีผลกระทบต่อเครือข่ายและการให้บริการโดยรวม บริษัทฯ มีสิทธิในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการและเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการ
  โดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจหรือจํากัดปริมาณการใช้งานของผู้ใช้บริการและความเร็วของอินเทอร์เน็ตตามความเหมาะสม

  21.12 ลูกค้าที่สมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย “NT SME ProMAX” จะไม่สามารถซื้อเลขหมาย my เพ่ิมเติมได้นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ระบุในแพ็กเกจ
 21. การยกเลิกสัญญาการใช้บริการก่อนระยะสัญญาที่ต้องชําระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่

  22.1 ผู้ใช้บริการยกเลิกบริการโดยไม่ได้มีความบกพร่องของการให้บริการจาก NT ในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันที่แจ้งขอยกเลิก

  22.2 ผู้ใช้บริการถูกระงับอันเนื่องมาจากการค้างชําระค่าใช้บริการ โดยไม่ได้มาดําเนินการต่อสัญญาการ ใช้บริการตามระยะเวลาที่ NT กําหนด
 22. กรณียกเลิกใช้บริการก่อนระยะสัญญารายการส่งเสริมการขายส้ินสุดตามข้อ 22 ผู้ใช้บริการจะต้อง

  23.1 ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมการเปล่ียนแพ็กเกจ โดยคํานวณจากอัตราส่วนลด

  23.2 บริการ FTTx : ชําระค่าติดตั้งพร้อมค่าเดินสายภายใน โดยคํานวณจากอัตราส่วนลด

  23.3 กรณียืมอุปกรณ์ใช้งาน ONU, Broadband router, Access Point หรือ อุปกรณ์ Mesh นํามาคืนท่ีสํานักงานบริการลูกค้า บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) ในสภาพสมบูรณ์ตามสภาพท่ีกําหนดในกรณีท่ีอุปกรณ์ชํารุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหายตามอัตราที่ กําหนด
  ชําระค่าเสียหายอุปกรณ์ 2,000 บาท กรณียืมอุปกรณ์ ONU หรืออุปกรณ์อื่นๆ ชํารุด /สูญหาย
  23.4 หากเลือกแพ็กเกจระยะเวลาสัญญา 24 รอบบิลและรับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ Mesh WiFi Router เมื่อยกเลิกก่อนระยะสัญญา ต้องนําส่งคืนอุปกรณ์ให้กับ NT ณ จุดให้บริการของสํานักงานบริการ ลูกค้าในวันท่ีทําการยกเลิก หากอุปกรณ์สูญหาย หรือชํารุดเสียหายอันเกิดจากการกระทําโดย เจตนาหรือเกิดจากความประมาท ของผู้ใช้บริการ หรือบริวารของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้อง รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ตามราคาแห่งความเสียหายนั้น แต่ไม่เกินราคาตลาด
  ของอุปกรณ์ดังกล่าวในขณะนั้น
 23. กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายบริการเสริมที่ผู้ใช้บริการได้รับจะสิ้นสุดลง
 24. NT ขอสงวนสิทธิ์

  25.1 ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการท่ีไม่ได้ชําระค่าบริการฯ และ ค่าธรรมเนียมอื่น (ถ้ามี) ภายในกําหนดเวลาที่ระบุในใบแจ้งค่าใช้บริการ
  25.2 ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ละเมิด หรือมีเหตุผลเช่ือได้ว่าเป็นการ ละเมิดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

  25.3 ระงับ ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการใช้บริการ ในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานท่ีมีปริมาณการรับส่ง ข้อมูลมากผิดปกติ (ปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้งานของลูกค้าท่ัวไป ในรายการส่งเสริมการขายเดียวกัน) หรือมีการใช้งานผิดประเภทกับรายการส่งเสริมการขายท่ี เลือกใช้อยู่ในปัจจุบัน

  25.4 เรียกเก็บค่าบริการตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายน้ี และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณี ผู้ใช้บริการนําอุปกรณ์ปลายทางในรุ่นหรือยี่ห้อที่ NT มิได้แนะนํามาใช้แล้วไม่สามารถใช้บริการ หรือมีเหตุขัดข้องใดๆ เกิดข้ึน
 25. รูปแบบใบแจ้งค่าใช้บริการ เป็นรูปแบบใบแจ้งค่าใช้บริการแบบ “ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง”

CONTACT US

National Telecom Public Company Limited 99 Chaengwatthana Rd. Lak Si, Bangkok 10210

Contact Center : 1888

Email: 1888@ntplc.co.th

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Sign Up to our Newsletter to get the latest news.

©Copyright 2020 CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED | All Rights Reserved.

TOP